Quy định – Quy chế Phòng TCHC

Tháng Bảy 1, 2023

Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Võ Trường Toản

 Quy định chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Võ Trường Toản (file đính kèm) 4.64.Quy định chế độ làm việc của giảng […]
Tháng Bảy 1, 2023

Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Võ Trường Toản

 Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Võ Trường Toản (file đính kèm) 4.63.Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ […]
Tháng Bảy 1, 2023

Các quy định về an toàn giao thông

CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN GIAO THÔNGMột số tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật về An toàn giao thông đường bộ, cụ thể:1. […]
Tháng Bảy 1, 2023

Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường Đại học Võ Trường Toản giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030

Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường Đại học Võ Trường Toản giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030 (file đính kèm) 4.61.Kế hoạch Chiến lược phát […]
Tháng Bảy 1, 2023

Quy định về công tác văn thư

 Quy định về công tác văn thư (file đính kèm) 4.60.Quy định về công tác văn thư  
Tháng Bảy 1, 2023

Quy định về công tác nhân sự

 Quy định về công tác nhân sự (file đính kèm) 4.59.Quy định về công tác nhân sự  
Tháng Bảy 1, 2023

Nội quy lao động

 Nội quy lao động (file đính kèm) 4.58.Nội quy lao động  
Tháng Bảy 1, 2023

Điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ phát triển khoa học công nghệ

 Điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ phát triển khoa học công nghệ (fìle đính kèm) 4.57.Điều lệ tổ chức và hoạt động quỹ phát […]
Tháng Bảy 1, 2023

Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 về việc quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường

 Thông tư số 48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 về việc quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường (file đính kèm) 4.56.Thông tư số 482020TT-BGDĐT ngày […]
Tháng Bảy 1, 2023

Quy chế hoạt động khoa học công nghệ

 Quy chế hoạt động khoa học công nghệ (file đính kèm) 4.55.Quy chế hoạt động khoa học công nghệ  
Tháng Bảy 1, 2023

Nội quy ra vào Trường đại học Võ Trường Toản

 Nội quy ra vào Trường đại học Võ Trường Toản (file đính kèm) 4.54.Nội quy ra vào Trường đại học Võ Trường Toản  
Tháng Bảy 1, 2023

Quy định về đào tạo, bồi dưỡng CBGV

 Quy định về đào tạo, bồi dưỡng CBGV (file đính kèm) 4.53.Quy định về đào tạo, bồi dưỡng CBGV