Bổ sung tiêu chí đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học