LỄ KÍ KẾT HỢP TÁC TOÀN DIỆN VÀ TỌA ĐÀM “LỘ TRÌNH TRỞ THÀNH DƯỢC SĨ 4T”