GS.TS.BS BÙI DUY TÂM THUYẾT GIẢN VỚI CHỦ ĐỀ “NEW LIGHT FOR THE SIGHTLESS – NGƯỜI MÙ NHÌN LẠI ĐƯỢC”.