Thông báo: Cuộc thi Sáng tác tác phẩm trưng bày “WE ARE VTTU”